ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

      

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลสามผง

      

คู่มือการบันทึก e-GP

      

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

      

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      

คู่มือการดำเนินการทางวินัย

      

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook