ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
ร่างเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตราย 2563

      

เทศบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหาร-สะสมอาหาร

      

เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์

      

เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

      

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

      

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19

      

การป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19

      

ฐานข้อมุลจำนวนสุขนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสามผง

      

ข้อมูลผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลสามผง

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook