ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
ทำเนียบผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามผง  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  กองสวัสดิการสังคม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
นายประกอบ พึ่งตัว
นายกเทศมนตรีตำบลสามผง
098-5059202
นายนิพนธ์ ติยะบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสามผง
092-4813287
นายศัจกร ติยะบุตร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสามผง
099-7231314
นายสมัคร ดีบุดชา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสามผง
061-1685057
นายภูมี โสภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสามผง
065-3278501
หัวหน้าส่วนราชการ
นายถวิล ผิวคำ
ปลัดเทศบาลตำบลสามผง
090-9335779
นายอดิศร โมทำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


084-7879677
นางสาวยุพิน อินทร์อุดม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอุเทน บุพศิริ
ผู้อำนวยการกองช่าง


087-8582258
นายภักดี ติยะบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


089-5715219
นางสาวอรอุมา อังคะมาตย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
098-6236571
นางสาวพรทิวา ฝ่ายทะแสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook