ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
       เทศบาลตำบลสามผง ได้จำทำประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้แนะนำไว้เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้ถือเป็นแนวปฏิบัติ  ดังนี้
       1.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามผง  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
       2.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามผง  จะุพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ
       3.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามผง  จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคีและไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
       4.  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามผง  จะพึงต้อนรับให้ความสะดวกให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook