ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์: องค์การบริหารส่วนตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150 โทร 0-420-55724-6 โทรสาร 0-4205-5724 : "ถูกต้อง โปร่งใส ฉับไว ไม่ใส่เกียร์ว่าง"
 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554
 
              ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมิน ผ ล ต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒนาให้ ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนี่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 
               คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เทศบาลตําบลสามผง  ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้ดําเนินการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯซึ่งให้มีวิธีการประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น   และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ดังน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ    และพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการ  และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพื้นที่  และสถานการณ์ภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ในรอบปีงบประมาณ 2554 ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา  สภาท้องถิ่น  และประชาชนรับทราบโดยทั่วไปตามลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดข้อมูล "รายงานผลการติดตามและประเมินผล" ได้จากไฟล์ pdf ด้านข้างค่ะ >>>
Download File  View File
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.สามผง
เช็คอีเมล์
คุยกับนายก
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษา
ส่วนโยธา
โรงเรียนสามผงวิทยาคม
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เทศบาลตำบลบ้านข่า
เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อบต.นาคำ
อบต.ท่าบ่อสงคราม
อบต.บ้านเอื้อง
นครพนม
อบต.หาดแพง
อบต.โพนสว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ