ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5

 
 

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
              ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
              ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) เทศบาลตำบลสามผง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ เทศบาลตำบลสามผง


สามารถดาวน์โหลดข้อมูล "รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปี 2558 " ได้จากไฟล์ pdf ด้านข้างค่ะ 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลสามผง
infographics
เทศบาลตำบลสามผง
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
เช็คอีเมล์
กระดานสนทนา
ร้องทุกข์
โรงเรียนสามผงวิทยาคม
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เทศบาลตำบลบ้านข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
อบต.นาคำ
อบต.ท่าบ่อสงคราม
อบต.บ้านเอื้อง
นครพนม
อบต.หาดแพง
อบต.โพนสว่าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ดูทีวีออนไลน์
ไทยรัฐ