ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
 คำขวัญตำบลสามผง
   
     “พระเนาว์คู่บ้าน               ถิ่นฐานงานเกษตร     
      เขตสงครามแหล่งปลา   ล้ำค่าหอพระไตร  
      เลื่องลือไกลคนดี            ถิ่นนี้คือสามผง”
 
 
วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลสามผง  น่าอยู่  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพัฒนาควบคู่คุณธรรม  ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ชุมชนอยู่ดีมีสุขเข็มแข็ง  อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน

 
 
พันธกิจ

       1.   จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ
       2.   จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
       3.   จัดให้มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
       4.   จัดให้มีการส่งเสริมการศึกษา
       5.   จัดให้มีการบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
       6.   จัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       7.   จัดให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จุดมุ่งหมายการพัฒนายุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามผง  มี  6  ด้าน  คือ
 
       1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       2. การพัฒนาการท่องเที่ยว
       3. การพัฒนาการเกษตร
       4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการลงทุนอุตสาหกรรม
       5. การพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาการลงทุน
       6. การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่
 
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook