ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
 ที่ตั้ง 

ตำบลสามผง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอศรีสงคราม  และจังหวัดนครพนม พื้นที่หมู่บ้านส่วนใหญ่เลียบฝั่งลำน้ำสงคราม ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอศรีสงคราม 31  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนม 100 กิโลเมตร

 
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ               ติดต่อกับตำบลหนองแวง  อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม และตำบลดอนเตย       อำเภอนาทม  จังหวัดนครพนม

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับตำบลหาดแพง    อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

ทิศใต้                    ติดกับตำบลบ้านข่าและตำบลท่าบ่อ  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม       

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลสามัคคีพัฒนา  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

 
 
 

เขตการปกครอง     ตำบลสามผงแบ่งการปกครองออกเป็น 16  หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่    ประกอบอาชีพทำเกษตร มีรายได้เฉลี่ย 25.000 บาท/ครัวเรือน/ปี  มีจำนวนประชากรทั้งหมด 8,601 คน แบ่งเป็นหญิง 4,317 คน ชาย 4,284 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,697 ครัวเรือน
  

  หมู่้บ้าน      หมู่ที่     จำนวนประชากรพื้นที่ตำบลสามผง
     ชาย    หญิง   รวม    ครัวเรือน
สามผง 1 193 189 382 126
แค 2 359 373 732 264
สามผง 3 278 294 572 177
ปากยาม 4 283 256 539 179
ดงน้อย 5 170 185 355 90
ศรีเวินชัย 6 348 378 726 232
นาหนองหวาย 7 358 345 703 221
ไทยเจริญ 8 151 148 299 94
สามผง 9 233 263 486 161
สามผง 10 320 312 632 234
ไทยสบาย 11 267 242 510 144
ดงน้อย 12 307 286 593 169
ศรีเวินชัย 13 330 306 636 183
นาหนองหวาย 14 219 227 446 135
สามผง 15 203 216 419 110
ดงน้อย 16 275 296 517 178
รวม 16 4,284 4,317 8,601 2,697

 
พื้นที่  

ตำบลสามผงมีพื้นที่ทั้งหมด 80,577  ไร่ หรือ      128.9   ตารางกิโลเมตร แยกเป็น

                1) พื้นที่ป่า                         จำนวน  7,124  ไร่              2) พื้นที่แม่น้ำลำคลอง        จำนวน 2,656  ไร่

                3)  พื้นที่การเกษตร            จำนวน  38,962 ไร่             4) พื้นที่อื่นๆ                        จำนวน 31,835 ไร่

 
การศึกษา/องค์กรทางศาสนา
                1) โรงเรียนประถมศึกษา                                  จำนวน      6       แห่ง
                2) โรงเรียนมัธยมศึกษา                                    จำนวน      1       แห่ง
                3) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                 จำนวน      6        แห่ง
                4) วัด                                                                จำนวน    11       แห่ง
                5) ศาลเจ้า                                                        จำนวน      1        แห่ง
 
การสาธารณสุข
                1)    สถานีอนามัย                          จำนวน  3  แห่ง
                2)    สถานพยาบาลเอกชน(คลินิก) จำนวน 1 แห่ง
                3)    อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ตำบลสามผงไม่มีสถานีตำรวจ และสถานีดับเพลิง  ส่วนใหญ่จะมีกำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครต่างๆคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชน
 

ทรัพยากรธรรมชาติ  ตำบลสามผงมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น ปลา,เห็ด,กกผือ,ไผ่ และพื้นที่ตำบลสามผงตั้งอยู่ริมแม่น้ำสงคราม ในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมไร่นาของประชาชนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีแหล่งน้ำจำนวนมาก คือ

                1) ลำน้ำ,ลำห้วย                  จำนวน    15  แห่ง
                2) หนอง,บึง                        จำนวน    60  แห่ง
                3) ฝาย                                จำนวน    15   แห่ง
                4) สระน้ำ                             จำนวน  199  แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook